Освітня програма на 2020/2021 н.р.

19.Тра.2020
Освітня програма на 2020/2021 н.р.

Освітня програма Житомирського  дошкільного навчального закладу №66 Житомирської міської об’єднаної територіальної громади на 2020/2021 навчальний рік

Програма розроблена відповідно до вимог Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту»«Про забезпечення функціонування української мови як державної», Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція) та Концепції Нової української школи.

Освітня діяльність в дошкільному навчальному закладі у 2020/2021 навчальному році буде організована відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Указу Президента України від 13.10.2015 №580/2015 «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція), Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді (затверджено наказом МОН України від 16.06.2015 №641), Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2003 №305), Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 №234), Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності (затверджено наказом МОН України від 20.04.2015 №446), листів Міністерства освіти і науки:  «Організація роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період» (від 16.03.2012 №1/9‑198), «Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період» (від 28.05.2012 №1/9-413), «Про розроблення програм для дошкільної освіти» (від 28.02.2013 №1/9-152), «Щодо вирішення окремих питань діяльності керівників гуртків дошкільних навчальних закладів» (18.09.2014 №1/9-473), «Щодо організації роботи з музичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах» (від 02.09.2016 №1/9-454), «Організація фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах» (від 02.09.2016 №1/9-456), «Про організацію національно-патріотичного виховання у дошкільних навчальних закладах» (від 25.07.2016 №1/9-396), «Щодо організації взаємодії закладів дошкільної освіти з батьками вихованців» (від 11.10.2017 №1/9-546), «Щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти» (від 19.04.2018 №1/9‑249), «Щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти у 2020/2021 навчальному році» (від 30.07.2020 № 1/9-411), «Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах освіти у 2020/2021 навчальному році» ( від 22.07.2020 № 1/9-394), «Щодо організації діяльності інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах»  ( від12.10.2015 №1/9-487), «Щодо організації інклюзивного навчання у закладах освіти у 2020/2021 н. р» (від 25.06.2020 № 1/9-348), «Щодо організації роботи та дотримання вимог з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладах дошкільної освіти» (від 14.02.2019 №1/11-1491), власного статуту та інших нормативно-правових документів в сфері освіти.

Навчальний рік у закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року, літній оздоровчий період – з 1 червня по 31 серпня.

У дошкільному навчальному закладі встановлено 5-денний навчальний тиждень. Заклад працює з 7.30 до 18.00. Режим роботи чергової групи – 7.00 – 19-00 год.(за умови зняття карантину) .

Враховуючи підсумки освітньої діяльності за минулий навчальний рік педагогічний колектив закладу дошкільної освіти продовжує спрямовувати свою діяльність у наступному році на вирішення наступних завдань:

1. Продовжувати роботу по організації освітньої роботи з дітьми на засадах особистісно-орієтованого, діяльнісного,  інтегрованого підходів, зокрема,  через впровадження в освітній процес інноваційних методик та технологій.

2. Відпрацювати механізм наступності між дошкільною, початковою ланками освіти в умовах завдань освітньої реформи «Нова українська школа» та батьківською громадськістю.

3. Оптимізувати роботу з розвитку монологічного мовлення дітей дошкільного віку під час навчання складати розповіді за картиною.

4. Продовжувати удосконалювати розвивальний освітній простір, який забезпечує повноцінну активну розумову діяльність, самостійність, творчість дитячої особистості, формування логіко – математичного розвитку.

У дошкільному навчальному закладі №66  функціонує 13 груп:

 3 перших молодших групи (від 2 до 3 років),

 3 других молодших групи (від 3 до 4 років),

 4 середні групи (від 4 до 5 років),

 3 старші групи (від 5 до 6(7) років).

Заклад реалізує різні форми охоплення дошкільною освітою дітей мікрорайону: групи повного дня, короткотривалого перебування, соціально-педагогічного патронату.

У освітньому процесі закладу реалізується зміст інваріантної та варіативної складової Базового компоненту дошкільної освіти за комплексними та парціальними програмами.

  Зміст інваріантної складової забезпечується через чинну Програму розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» Білан О.І., Максименко О.Л., Возна Л.М. та ін., освітню програму «Впевнений старт» для дітей старшого дошкільного віку, Гавриш Н.В., Панасюк Т.В., Піроженко Т.О., Рогозянський О.С., Хартман О.Ю., Шевчук А.С.

Мета освітньої програми – реалізація комплексу розвивальних, виховних, навчальних функцій та змістовних напрямів організації життєдіяльності в межах вікової компетентності дітей від 2 до 6(7) років із поступовим ускладненням змістовної наповнюваності на кожному віковому етапі.

Завдання програми – сформованість мінімально достатнього та необхідного рівня освітніх компетенцій дитини перших 6(7) років життя, що забезпечує її повноцінний психофізичний та особистісний розвиток і психологічну готовність до навчання у школі. Визначені Базовим компонентом дошкільної освіти вимоги до обсягу необхідної інформації, життєво важливих умінь і навичок, системи ціннісних ставлень до світу та самої себе відображені у програмі є обов’язковими для виконання всіма учасниками освітнього процесу

Структура програми – визначення освітніх ліній відповідно до Базового компонента дошкільної освіти, визначення загального обсягу навантаження на кожний вік дитини: ранній вік (третій рік життя), молодший вік (четвертий рік життя), середній вік (п’ятий рік життя), старший дошкільний вік (шостий рік життя). Кожна освітня лінія програми завершується показниками компетентності.

Види діяльності

Розподіл занять на тиждень в організованих видах діяльності укладається за змістовними освітніми лініями відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України  20.04.2015 №446 «Про затвердження гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності». Кількість занять інваріантної складової повністю відповідає вимогам наказу. Види діяльності плануються за освітніми лініями: «Ознайомлення із соціумом», «Ознайомлення з природним довкіллям», «Художньо-продуктивна діяльність (музична, образотворча, театральна тощо), «Сенсорний розвиток», «Логіко-математичний розвиток», «Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування», «Здоров’я та фізичний розвиток». Реалізація програми передбачає врахування принципу інтеграції освітніх ліній у відповідності з віковими можливостями і особливостями вихованців.

Заклад працює за Базовим компонентом дошкільної освіти.

Базовий компонент дошкільної освіти затверджено наказом МОНМСУ № 615 від 22.05.2012 “Про затвердження Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція)”

Форми організації освітнього процесу

Набуття різних видів компетенцій дитиною дошкільного віку відбувається в різних видах діяльності (ігровій ― провідній для дітей дошкільного віку; руховій; природничій; предметній; образотворчій, музичній, театральній, літературній; сенсорно-пізнавальній і математичній; мовленнєвій; соціокультурній та інших) і вимагає практичного засвоєння дитиною системи елементарних (доступних) знань про себе та довкілля, моральних цінностей, уміння доречно застосовувати набуту інформацію. Організоване навчання проводиться у формі занять, починаючи з 3-го року життя. Протягом дня рівномірно розподіляються всі види активності за основними лініями розвитку залежно від бажань та інтересу дітей.

Тривалість спеціально організованих фронтальних занять становить:

     – у першій молодшій групі – не більше 10 хвилин;

     – у другій молодшій групі – не більше 15 хвилин;

     – у середній групі –20 хвилин;

     – у старшій групі –25 хвилин.

Тривалість перерв між заняттями – не менше 10  хвилин.

Розподіл занять на тиждень в організованих видах діяльності укладається за змістовними освітніми лініями відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України  20.04.2015 №446 «Про затвердження гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності». Кількість занять інваріантної складової повністю відповідає вимогам наказу.

У освітньому процесі використовуються такі форми організації діяльності дітей: інтегровані, комплексні, індивідуальні, індивідуально-групові, групові заняття, а також міні-заняття упродовж дня.

Гуртки за інтересами: 

у ІІ молодших групах:

з художньо-продуктивної діяльності (хореографія) – 2 заняття на тиждень;

у середніх групах:

з художньо-продуктивної  діяльності (театралізації «Грайлик») – 2 заняття на тиждень,

  з художньо-продуктивної діяльності (хореографія) – 2 заняття на тиждень;

у старших групах:

з художньо-продуктивної  діяльності (театралізації «Грайлик») – 2 заняття на тиждень,

  з художньо-продуктивної діяльності (хореографія) – 2 заняття на тиждень.

Робота в гуртках за інтересами дітей ЗДО, є самостійною додатковою організаційною формою освітнього процесу. Її мета: задовольняти потреби й зацікавленості дитини до певного виду діяльності, розвивати її природні, загальні та спеціальні здібності; активізувати дитячу творчість, своєчасно виявляти обдарованість. За бажанням батьків у закладі організовується додаткова платна послуга вивчення англійської мови. Заняття в гуртках за інтересами переважно планується в другій половині дня. Тривалість гурткової роботи – 15-25 хв. залежно від віку дітей. День проведення гурткової роботи визначено у розкладі занять кожної вікової групи.

Для програмно-методичного забезпечення освітнього процесу використовуються навчальні видання, рекомендовані Міністерством освіти і науки України для використання в дошкільних навчальних закладах у 2020/2021 навчальному році розміщені на сайті Міністерства освіти і науки України

Зміст освітньої програми передбачає:

формування основ соціальної адаптації та життєвої компетентності дитини;

виховання елементів природо доцільного світогляду, розвиток позитивного емоційно-ціннісного ставлення до довкілля;

утвердження емоційно-ціннісного ставлення до практичної та духовної діяльності людини;

розвиток потреби в реалізації власних творчих здібностей.

Реалізацію змісту освітньої програми здійснює команда педагогів: вихователі, інструктор з фізичної культури, музичні керівники, керівники гуртків, соціальний педагог, практичний психолог, медичні сестри.

У закладі впроваджується інноваційна освітня діяльність: 

– технологія «Кінетичний пісок»;

– LEGO-технологія;

– технологія «Виховання казкою»  Л.Б. Фесюкової;

– педагогічна технологія розвитку комунікативних здібностей дітей засобами театральної діяльності;

– коректурні таблиці Н.Гавриш

– вивчаються досвіди роботи вихователів.

                                                                                     

Проект робочого навчального плану Житомирського  дошкільного навчального закладу №66 на 2020/2021 навчальний рік

   В освітньому процесі закладу реалізується зміст інваріантної та варіативної складової Базового компоненту дошкільної освіти за комплексними та парціальними програмами.

Інваріантна складова

Програми Автор Ким, коли затверджені
Комплексні
Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» Білан О.І

Возна Л.М.

Максименко О.Л. та ін.

Міністерством освіти і науки, України листом від 23. 05.2017 року №1/11-4988
Освітня програма «Впевнений старт» для дітей старшого дошкільного віку Гавриш Н.В., Піроженко Т.О., Рогозянський О.С., Хартман О.Ю., Шевчук А.С. Міністерством освіти і науки, України листом від 01. 08.2017 року №1/11-7684
Парціальні освітні програми
Безмежний світ з LEGO

Програма розвитку дітей від 2 до 6 років і методичні рекомендації

Рома О.Ю., Борук О.П., близнюк В.Ю., Гонгало В.Л., Косенко Ю.В. Лист ІМЗО

від 28.12.2015

№2.1/12-Г-150

Варіантна складова (по гурткам)
Програма хореографічної діяльності дітей від 3 до 7 років «Дитяча хореографія»

Навчально-методичний посібник

Шевчук А.С. Лист ІМЗО

від 18.05.2020

№22.1/12-Г271

Вітаю театру.

Парціальна програма (для дітей старшого дошкільного віку)

Макаренко Л.В. Лист ІМЗО

від 13.11.2019

№22.1/12-Г-1068

   

 

 

Розподіл  занять на тиждень на дитину у групах загального розвитку Житомирського  дошкільного навчального закладу №66 на 2020/2021 навчальний рік

 

 

Види діяльності за освітніми лініями

Кількість занять на тиждень за віковими групами
перша молодша (від 2 до 3 років)

№3,4

друга молодша (від 3 до 4 років)

№2,5,8

середня (від 4 до 5 років)

1,10,12

старша (від 5 до 6 років)

11

Ознайомлення із соціумом 1 2 2 3
Ознайомлення з природним довкіллям 1 1 1 2
Художньо-продуктивна діяльність (музична, образотворча, театральна тощо) 4 4 5 5
Сенсорний розвиток 2
Логіко-математичний розвиток 1 1 2
Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування 2 3 3 3
Здоров’я та фізичний розвиток 2 3 3 3
Загальна кількість занять на тиждень 10 11 12 15
5
Максимальна кількість занять на тиждень 10 11 12 20
Максимально допустиме навчальне навантаження на тиждень на дитину (в астрономічних годинах) 1,4 2,7 4,0 8,3